FATS, OILS & SALAD DRESSINGS

FATS

FOOD SERVING CARBOHYDRATE DIETARY FIBRE CALORIES PROTINES TOTAL FAT
CHICKEN 1 TBSP. 0 0 115 0 12.8 G.
LARD 1 TBSP. 0 0 115 0 12.8 G.
SHORTENING 1 TBSP. 0 0 113 0 12.8 G.

OILS

FOOD SERVING CARBOHYDRATES DIETARY FIBRE CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
ALMOND 1 TBSP. 0 0 120 0 13.6 G.
CANOLA 1 TBSP. 0 0 124 0 14.0 G.
COCONUT 1 TBSP. 0 0 120 0 13.6 G.
CORN 1 TBSP. 0 0 120 0 13.6 G.
HAZELNUT 1 TBSP. 0 0 120 0 13.6 G.
OLIVE 1 TBSP. 0 0 119 0 13.5 G.
PEANUT 1 TBSP. 0 0 119 0 13.5 G.
SAFFLOWER 1 TBSP. 0 0 120 0 13.6 G.
SESAME 1 TBSP. 0 0 120 0 13.6 G.
WALNUT 1 TBSP. 0 0 120 0 13.6 G.

SALAD DRESSINGS

FOOD SERVING CARBOHYDRATES DIETARY FIBRE CALORIES PROTINES TOTAL FAT
BLUE CHEESE OR ROQUEFORT 2 TBSP. 0.4 G. TRACE 6 0.4 G. 0.3 G.
FRENCH (VINIGARETTE) 2 TBSP. 1.0 G. 0 177 TRACE 19.7 G.
FRENCH (LOW CALORIE/LOW FAT) 2 TBSP. 7.1 G. 0.1 G. 44 0.1 G. 1.9 G.
FRENCH (REGULAR) 2 TBSP. 5.5 G. 0 134 0.2 G. 12.8 G.
ITALIAN (LOW CALORIE) 2 TBSP. 1.5 G. 0.1 G. 32 TRACE 2.9 G.
ITALIAN (REGULAR) 2 TBSP. 3.0 G. 0 137 0.2 G. 14.2 G.
OIL AND VINEGAR 2 TBSP. 0.8 G. 0 140 0 15.6 G.